Make your own free website on Tripod.com

Os 100 novos pokémons

 

 

iiClique no Serebi( o verdinho acima)para voltar

Esses săo os novos pokémons de Gold e Silver. Abaixo, seus respectivos nomes:

 

152. Chikoriita  
153. Beiriifu  
154. Megani  
155. Hinoarashi  
156. Magumarashi
157. Bakufun
158. Waninoko  
159. Arigeitsu  
160. Odairu  
161. Otachi  
162. Ootachi  
163. Hoohoo  
164. Yorunozuku
165. Rediba  
166. Araidosu  
167. Otomaru  
168. Araidosu  
169. Kuroba  
170. Chonchi  
171. Rantan  
172. Pichu  
173. Pii  
174. Pupurin  
175. Togepi  
176. Togechikku
177. Neitei  
178. Neiteio  
179. Meriipu  
180. Mokoko  
181. Denryu  
182. Kereihana  
183. Marril  
184. Mariruri  
185. Usokki  
186. Nyorotono
187. Hane  
188. Popo  
189. Watakko  
190. Eipamu  
191. Himanattsu
192. Kimawari  
193. Yanyanma  
194. Upaa  
195. Nuo  
196. Efui  
197. Yanyan  
198. Yamikarasu
199. Yadokingu  
200. Muuma  
201. Unkown  
202. Sonansu  
203. Kirinriki  
204. Kunugidama
205. Fuoretosu  
206. Nokocchi  
207. Guraiga  
208. Haganeru  
209. Snubble  
210. Guranburu  
211. Harisen  
212. Hassamu  
213. Tsubotsubo  
214. Herakurosu  
215. Nyura  
216. Himeguma  
217. Ringuma  
218. Magumaggu
219. Magukarugo
220. Urimuu  
221. Inomu  
222. Sanigo  
223. Teppouo2
224. Okutan  
225. Deribado  
226. Matai  
227. Eamudo  
228. Derubiru  
229. Heruga  
230. Kingudora  
231. Gomazou  
232. Donfan  
233. Porygon2  
234. Odoshishi  
235. Doburu  
236. Baruki  
237. Kapoera  
238. Muchuru  
239. Elekid  
240. Bubii  
241. Mirutanku  
242. Hapinasu  
243. Raikou  
244. Entei  
245. Suikun  
246. Yogirasu  
247. Sanagirasu
248. Bangirasu  
249. Lugia  
250. Houou  
251. Sereb